EXCEL VBA中Target.Address语句用法 不指定

2018/12/26 评论(0) 阅读(6937) | |
Target.Address 返回的是文本型式。
Target.Address = Cells(4, 2).Address【更适配合match函数写动态单元格地址】

Target.Address = “$B$4”

 • 中查看更多 EXCEL VBA中Target.Address语句用法 相关内容
 • 中查看更多 EXCEL VBA中Target.Address语句用法 相关内容
 • 中查看更多 EXCEL VBA中Target.Address语句用法 相关内容
 • 中查看更多 EXCEL VBA中Target.Address语句用法 相关内容
 • Via 本站原创
  作者:吕进 | 分类:互联故事 Tags: , ,
  发表评论

  昵称

  网址

  电邮

  打开HTML 打开UBB 打开表情 隐藏 记住我 [登入] [注册]