iframe高度自适应的6个方法

| |
[不指定 2018/11/18 10:19 | by 吕进 ]
120x120
JS自适应高度,其实就是设置iframe的高度,使其等于内嵌网页的高度,从而看不出来滚动条和嵌套痕迹。对于用户体验和网站美观起着重要作用。
如果内容是固定的,那么我们可以通过CSS来给它直接定义一个高度,同样可以实现上面的需求。当内容是未知或者是变化的时候。这个时候又有几种情况了。

iframe内容未知,高度可预测
这个时候,我们可以给它添加一个默认的CSS的min-height值,然后同时使用JavaScript改变高度。常用的兼容代码有:
// document.domain = "caibaojian.com";
function setIframeHeight(iframe) {
if (iframe) {
var iframeWin = iframe.contentWindow || iframe.contentDocument.parentWindow;
if (iframeWin.document.body) {
iframe.height = iframeWin.document.documentElement.scrollHeight || iframeWin.document.body.scrollHeight;
}
}
};

window.onload = function () {
setIframeHeight(document.getElementById('external-frame'));
};


......

内容宽度变化的iframe高度自适应
<iframe src="backtop.html" frameborder="0" scrolling="no" id="test" onload="this.height=100"></iframe>
<script type="text/javascript">
function reinitIframe(){
var iframe = document.getElementById("test");
try{
var bHeight = iframe.contentWindow.document.body.scrollHeight;
var dHeight = iframe.contentWindow.document.documentElement.scrollHeight;
var height = Math.max(bHeight, dHeight);
iframe.height = height;
console.log(height);
}catch (ex){}
}
window.setInterval("reinitIframe()", 200);
</script>

博文摘录自:http://caibao...t-height.html

 • 中查看更多 iframe高度自适应的6个方法 相关内容
 • 中查看更多 iframe高度自适应的6个方法 相关内容
 • 中查看更多 iframe高度自适应的6个方法 相关内容
 • 中查看更多 iframe高度自适应的6个方法 相关内容
 • Tags:
  互联故事 » 代码资源 | 评论(0) | 引用(0) | 阅读(6148)

  表情
  emotemotemotemotemot
  emotemotemotemotemot
  emotemotemotemotemot
  emotemotemotemotemot
  emotemotemotemotemot
  打开HTML
  打开UBB
  打开表情
  隐藏
  记住我
  昵称   密码   游客无需密码
  网址   电邮   [注册]